Hoạt động & Sự kiện

05/03/2021 14:00 - 16:00
Dynamic programming: A new approach to algorithms
Tran Quang Khai
Y sinh tính toán
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata
04/03/2021 14:00 - 15:30
A Gentle Introduction to Graph Neural Networks for NLP
Trần Văn Khánh
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata
26/02/2021 14:00 - 16:00
Kafka introduction
Tăng Đức Thịnh
Y sinh tính toán
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata
25/02/2021 14:00 - 15:30
Compressing Word Embedding via Deep Compositional Code Learning
Đặng Trần Thái
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata
XEM THÊM