Nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học

Mang tri thức toàn cầu về Việt Nam, VinBigdata nghiên cứu và kiến tạo những giải pháp, sản phẩm mới, nâng cao năng lực khoa học công nghệ Việt. Với mục tiêu xây dựng những nền tảng phát triển bền vững cho xã hội và thế hệ tương lai, đội ngũ khoa học VinBigdata tập trung nghiên cứu các ngành khoa học cơ bản với định hướng ứng dụng.

Bài báo khoa học

Plant Metabolite Databases: From Herbal Medicines to Modern Drug Discovery
Nguyen-Vo, Thanh-Hoang; Nguyen, Loc; Do, Nguyet; Nguyen, Thien-Ngan; Trinh, Khang; Cao, Hung; Le Ly
Journal of Chemical Information and Modeling, 2020
Interpreting chest X-rays via CNNs that exploit disease dependencies and uncertainty labels
Hieu H. Pham, Tung T. Le, Dat Q. Tran, Dat T. Ngo, Ha Q. Nguyen
Short paper, Medical Imaging with Deep Learning (MIDL 2020)
Detection and segmentation of endoscopic artefacts and disease using deep architectures
Nhan T. Nguyen, Dat Q. Tran, Dung B. Nguyen
IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2020)
A CNN-LSTM Architecture for Detection of Intracranial Hemorrhage on CT cans
Nhan T. Nguyen, Dat Q. Tran, Nghia T. Nguyen, Ha Q. Nguyen
Short paper, Proceedings of Medical Imaging with Deep Learning (MIDL 2020)
A Novel Method for Multispectral Image Classification by Using Social Spider Optimization Algorithm Integrated to Fuzzy C-Mean Clustering
Quang-Thanh Bui, Quoc-Huy Nguyen, Van Manh Pham, Vu Dong Pham, Mai Hoang Tran, Trang T.H. Tran, Huu Duy Nguyen, Xuan Linh Nguyen & Hai Minh Pham
Canadian Journal of Remote Sensing, 2019