Các hoạt động tài trợ

Hướng tới tạo dựng những thay đổi tích cực và bền vững cho hoạt động nghiên cứu khoa học và thúc đẩy việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam

01

Hỗ trợ nghiên cứu thường niên

02

Học bổng sau đại học

03

Hợp tác đào tạo thạc sĩ

04

Tài trợ hội nghị, hội thảo Khoa học Công nghệ

Ban điều hành