Tin tuyển dụng

NLP Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/02/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
NLP Researcher
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/02/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Android Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 24/02/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Quản lý dự án
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 24/02/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
CTV Hỗ trợ phát triển kinh doanh
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 23/02/2021
Phòng Marketing và Quan hệ đối tác
Business Analyst
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 23/02/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
CTV Báo chí – Truyền thông
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 22/02/2021
Phòng Marketing và Quan hệ đối tác
Speech Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 22/02/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Research Scientist in Medical AI
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/02/2021
Phòng Xử lý ảnh y tế
Fullstack Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/02/2021
Phòng Thị giác máy tính