Tin tuyển dụng

CTV Xử lý hình ảnh, 3D pointcloud (xử lí dữ liệu và dán nhãn)
Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 10/05/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
Speech Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/05/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Speech Researcher
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/05/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
UI/UX Designer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 04/05/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
Frontend Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 04/05/2021
Phòng Xử lý ảnh y tế
Backend Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 04/05/2021
Phòng Xử lý ảnh y tế
Fullstack Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/04/2021
Phòng Thị giác máy tính
Senior Quality Control
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/04/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Android Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/04/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Content Marketing
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/03/2021
Phòng Marketing và Quan hệ đối tác