Tin tuyển dụng

NLP Researcher/Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/08/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Back-End Developers
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/08/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior UX/UI Designer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/08/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Account Manager
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 09/07/2021
Phòng Marketing và Quan hệ đối tác
Back-End Developers
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/07/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
Speech Engineer
Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 05/07/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Frontend Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/07/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
Devops Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/07/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
Senior Automation Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/07/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
CTV Content Marketing
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/06/2021
Phòng Marketing và Quan hệ đối tác