Tin tuyển dụng

Fullstack Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/03/2021
Phòng Thị giác máy tính
Computer Vision Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/03/2021
Phòng Thị giác máy tính
Hardware/embedded engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/03/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
Fullstack web developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/03/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
NLP Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/02/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
NLP Researcher
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/02/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Android Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 24/02/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Quản lý dự án
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 24/02/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
CTV Hỗ trợ phát triển kinh doanh
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 23/02/2021
Phòng Marketing và Quan hệ đối tác
Business Analyst
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 23/02/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm