Tin tuyển dụng

Back-End Developers
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/07/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
Speech Engineer
Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 05/07/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Frontend Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/07/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
Senior Automation Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/07/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
CTV Content Marketing
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/06/2021
Phòng Marketing và Quan hệ đối tác
Technical Lead
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/06/2021
Phòng Thị giác máy tính
Chuyên viên tuyển dụng
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/06/2021
Phòng Hỗ trợ
Speech Researcher
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 03/06/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Bioinformatics Scientists/Data Scientists
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 03/06/2021
Phòng Tin sinh ứng dụng
Fullstack Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 03/06/2021
Phòng Thị giác máy tính