Tin tuyển dụng

CTV Báo chí – Truyền thông
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 22/02/2021
Phòng Marketing và Quan hệ đối tác
Speech Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 22/02/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Research Scientist in Medical AI
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/02/2021
Phòng Xử lý ảnh y tế
Fullstack Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/02/2021
Phòng Thị giác máy tính
Computer Vision Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/02/2021
Phòng Thị giác máy tính
Linguistic advisor in German
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/02/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Back-End Developers
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/02/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Quality Control Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/02/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
CTV Kiểm soát chất lượng
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/02/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Devops/Backend Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/01/2021
Phòng Tin sinh ứng dụng