Tin tuyển dụng

Speech Researcher
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/11/2020
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
NLP Researcher/Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/11/2020
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Android Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 09/09/2020
Phòng Thị giác máy tính
Senior Business Analyst
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 09/09/2020
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Engineer in Speech
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 28/07/2020
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Speech Research Scientist
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 28/07/2020
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Scientist in Optical Character Recognition
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 29/06/2020
Phòng Thị giác máy tính
Research Scientist
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 29/06/2020
Phòng Thị giác máy tính
DevOps Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 29/06/2020
Trung tâm phát triển sản phẩm
Backend Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 15/05/2020
Trung tâm phát triển sản phẩm