A Gentle Introduction to Graph Neural Networks for NLP
Trần Văn Khánh
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata
04/03/2021 14:00 - 15:30