Compressing Word Embedding via Deep Compositional Code Learning
Đặng Trần Thái
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata
25/02/2021 14:00 - 15:30