Ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh y khoa tại Việt Nam

Dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những đột phá rộng...